Predplatné

Súhlas udeľujem spoločnosti News and Media Holding a.s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 47 256 281, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6074/B, (ďalej len „Spoločnosť“) na spracúvanie mojich uvedených osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo a to na účely aktívneho oslovovania a kontaktovania ma s ponukami rôznych zaujímavých tovarov a služieb, akcií a iných benefitov spoločnosti News and Media Holding a.s. ktoré by som inak nezískal, a to prostredníctvom príslušných komunikačných kanálov (predovšetkým emailom, prípadne SMS správou, resp. inými vhodnými formami marketingovej komunikácie).

Beriem na vedomie, že moje osobné údaje nebudú predmetom automatizovaného rozhodovania a nebudú prenášané do tretích krajín, resp. nebudú predmetom profilovania (ak som neudelil súhlas na spracúvanie údajov na marketingové účely). Moje osobné údaje nebudú poskytnuté na spracovanie iným prevádzkovateľom. Svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať preukázateľným oznámením tejto skutočnosti Spoločnosti. Miesto oznámenia odvolaného súhlasu je moje-predplatne@newsandmedia.sk

 

V súvislosti so spracovaním mojich osobných údajov mám nasledujúce práva: (i) požadovať prístup k mojim osobným údajom, (ii) na opravu mojich osobných údajov, (iii) na vymazanie mojich osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracovania mojich osobných údajov, ( v) namietať proti spracovávania mojich osobných údajov, (vi) na prenosnosť mojich osobných údajov, (vii) na podanie sťažnosti na príslušný kontrolný úrad, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov. Poskytnutie vašich osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a podmienkou pre účasť v Súťaži. Ak nám súhlas neudelíte, vaše osobné údaje nemôžeme spracovávať a vy sa nemôžete Súťaže zúčastniť. Kontakt pre poskytnutie ďalších informácií o ochrane a spracovaní mojich osobných údajov je gdpr@newsandmedia.sk