Všeobecné podmienky používania služieb

Podmienky poskytovania a využívania služieb spoločnosti News and Media Holding, a.s. na internete pre používateľov (ďalej len Podmienky).

 

PREAMBULA

​Podmienky poskytovania a využívania služieb pre používateľov (ďalej len „Podmienky") stanovujú pravidlá medzi spoločnosťou News and Media Holding, a.s. so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 47 256 281 (ďalej len „NMH") a používateľom služieb (ďalej len „Používateľ"). NMH je spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky a je oprávneným prevádzkovateľom webových serverov atlas.sk, pobox.sk, wanda.sk, referaty.sk, centrum.sk a iných. V rámci prevádzky týchto serverov poskytuje jednotlivé služby a produkty, prípadne služby prepojených serverov, ku ktorým má Používateľ prístup po vykonaní registrácie, ktorá umožňuje Používateľovi jednotnú autentifikáciu pre využívanie Služieb (ďalej len „Služba" alebo „Služby"). Používateľom je každá osoba, ktorá sa v súlade s týmito Podmienkami zaregistruje a/alebo sa už zaregistrovala a vo využívaní tejto služby i naďalej pokračuje. Potvrdením voľby „súhlasím s podmienkami" a dokončením procesu registrácie sa Používateľ zaväzuje dodržiavať Podmienky v nasledujúcom znení:

1. REGISTRÁCIA

1.1.Podmienkou pre vstup či využitie Služby je registrácia Používateľa na webovej stránke reg.atlas.sk, preg.centrum.sk alebo reg.centrum.sk, kde je presne popísaný spôsob registrácie (ďalej len „Registrácia"). Registráciou pristupuje Používateľ k týmto Podmienkam a akceptuje ich ustanovenia. Používateľ, ktorý sa pred zverejnením týchto Podmienok zaregistroval v minulosti v rámci využívania niektorej zo Služieb NMH poskytovaných v rámci prevádzky webových serverov NMH a naďalej sa s odvolaním na vyššie uvedenú registráciu prihlasuje, stáva sa automaticky Používateľom, a má sa za to, že vykonal Registráciu v zmysle tohto článku.

1.2.Registrácia umožňuje Používateľovi prístup do všetkých Služieb prevádzkovaných NMH, pri ktorých sa vyžaduje prihlásenie, okrem služieb, ktoré sú určené len pre konkrétny druh Používateľov, a do ktorých majú prístup len tí Používatelia, ktorí spĺňajú požadované kritéria.

1.3.Pri Registrácii je Používateľ povinný uviesť správne a úplne údaje o svojej osobe, pravdivo a úplne vyplniť registračný formulár. Tieto údaje sa súhrnne nazývajú „Profil Služby". Údaje uložené v Profile Služby môže Používateľ kedykoľvek zmeniť či upraviť, prostredníctvom servera user.atlas.sk, puser.centrum.sk alebo user.centrum.sk.

1.4.Používateľ svojou Registráciou vytvorí tzv. účet Služby (ďalej len Účet). Na vytvorenie Účtu je nutné, aby Používateľ zadal svoju elektronickú adresu (ďalej len „Elektronická adresa"). Zadaná Elektronická adresa bude zdieľaná NMH a inými servermi WWW a ďalej serverom WWW, z ktorého Používateľ vykonáva Registráciu Účtu.

2. VYUŽÍVANIE SLUŽIEB

2.1.Registrácia uľahčuje Používateľovi prechádzanie portálov, ktorých prevádzkovateľom je NMH. Pokiaľ sa Používateľ prihlási do niektorej Služby, ktorá vyžaduje prihlásenie (a neodhlási sa) a navštívi niektorú inú oblasť NMH, bude automaticky prihlásený, bez nutnosti znova zadávať prihlasovacie meno a heslo. Informácie z Profilu Služby budú tiež automaticky k dispozícii v každej Službe, ktorú Používateľ navštívi a ktorá vyžaduje prihlásenie. Pokiaľ Používateľ nechce byť na určitej Službe vyžadujúcej prihlásenie automaticky rozpoznaný, musí pred návštevou tejto oblasti vykonať odhlásenie prepojenia.
 
2.2.Používateľ nesie všetky eventuálne riziká spojené s využívaním Služby.

2.3.Okrem prípadov výslovne uvedených v týchto Podmienkach Používateľ nesmie upravovať, kopírovať, distribuovať, poskytovať, zobrazovať, vykonávať, reprodukovať, publikovať, licencovať, prevádzať alebo
predávať akékoľvek informácie, software, produkty alebo služby získané zo Služieb ani z nich vytvárať odvodené diela. Používateľ nie je oprávnený využívať Služby k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom alebo týmto Podmienkam. Používateľ nesmie Služby využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných NMH alebo jeho partnermi alebo rušiť používanie týchto serverov alebo Služieb inými osobami. Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa Služby, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom serverov prevádzkovaných NMH.

3. ELEKTRONICKÁ POŠTA

3.1.Registráciou Používateľ vytvorí svoju Elektronickú adresu. Objemová dátová kapacita jednotlivej schránky elektronickej pošty poskytovanej Používateľovi bezplatne je obmedzená na 20 MB. Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že NMH nepreberá zodpovednosť za vymazanie, poškodenie, alebo neschopnosť uloženia správ. Používateľ má možnosť požiadať zaslaním SMS správy z mobilného telefónu s platnou SIM kartou s autentifikačným kódom o zväčšenie e-mailovej schránky na 2 GB. Z jedného mobilného telefónu je možné požiadať o zväčšenie kapacity maximálne u troch e-mailových schránok NMH.

3.2.Používateľ nesie zodpovednosť za obsah odoslaných správ. Používateľ sa zaväzuje, že nebude používať elektronickú poštu k zasielaniu akýchkoľvek správ, ktoré sú neslušné, poburujúce, obscénne, vzťahujúce sa k propagácii resp. priamo propagujúce násilie, rasizmus, fašizmus, alebo iné hnutia a ideológie smerujúce k potlačeniu práv a slobôd občanov alebo inak porušujúce všeobecne platné právne predpisy. Používateľ sa zaväzuje, že prostredníctvom elektronickej pošty nebude odosielať žiadny materiál, ktorý by navádzal alebo podnecoval k páchaniu trestnej činnosti alebo inak porušoval právny poriadok Slovenskej republiky.

3.3.NMH nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu dát prenášaných prostredníctvom siete internet. NMH nenesie zodpovednosť za vymazanie alebo chybu pri uložení e-mailových správ.

3.4.NMH má právo s ohľadom na efektívne využívanie priestoru e-mailových schránok priebežne mazať obsah priečinkov SPAM, Karanténa, ako aj priečinka Odoslaná pošta, pričom z týchto priečinkov bude v pravidelných intervaloch bez predchádzajúceho upozornenia užívateľa odstraňovať predovšetkým všetky správy staršie ako 30 dní odo dňa mazania. V prípade, že užívateľ trvá na zachovaní týchto správ, je povinný si tieto správy pravidelne archivovať.

3.5. V prípade ak sa Používateľ neprihlási do svojej schránky elektronickej pošty po dobu dlhšiu ako 4 mesiace, je NMH oprávnený zmazať celý obsah mailboxu.

3.6. Ak sa užívateľ neprihlási do svojho Účtu po dobu 6 mesiacov, je NMH oprávnený zmazať obsah mail boxu a Účet Používateľa zrušiť. Prihlásením sa v zmysle tohto bodu rozumie vyplnenie prihlasovacieho mena a hesla na ktorejkoľvek zo stránok NMH, ktorá to v zmysle systému jednotnej registrácie a prihlásenia umožňuje, alebo prihlásenie do schránky elektronickej pošty prostredníctvom niektorého z podporovaných protokolov vzdialeného prístupu (pop3, IMAP). Zrušenie Účtu podľa tohto bodu je nevratné.

4. PREPOJENIE NA WEBOVÉ SERVERY TRETÍCH OSÔB

4.1.Používateľ Registráciou vyslovuje súhlas s tým, že Služby môžu zahŕňať prepojenie na iné webové servery („Prepojené servery"). Prepojené servery nie sú kontrolované spoločnosťou NMH a NMH nie je zodpovedný za obsah žiadneho Prepojeného servera, ani za obsah žiadneho prepojenia obsiahnutého na stránkach Prepojených serverov, ani za žiadne zmeny či aktualizácie Prepojených serverov. NMH nie je zodpovedný za webcasting ani za žiadnu inú formu prenosu prijatého od akéhokoľvek Prepojeného servera. Zahrnutie týchto prepojení do Služby neznamená, že by NMH schvaľoval obsah týchto serverov alebo bol v akomkoľvek spojení s ich prevádzkovateľmi. Používateľ nesie zodpovednosť za to, že sa zoznámil s Podmienkami, za ktorých je možné tieto servery používať a je zodpovedný za dodržiavanie týchto podmienok.

4.2.Údaje z Profilu Služby, resp. Účtu sú Prepojenému serveru sprístupnené iba v prípade, že sa Používateľ na tento server prihlási k prepojeniu zo Služby v ktorej bol prihlásený. Ako náhle Prepojený server požiada o
sprístupnenie údajov Používateľa z jeho Profilu Služby, popr. jeho Účtu, budú tieto údaje zašifrované a zabezpečene odoslané na tento server pomocou modernej šifrovacej technológie.

4.3.Používateľ je zodpovedný za to, že sa zoznámil s prehlásením o zásadách používania osobných údajov a Podmienkami ich použitia na každom serveri, ktorý navštívil a uistil sa, že súhlasí so spôsobom použitia svojich osobných údajov na tom ktorom serveri. NMH nenesie zodpovednosť za používanie osobných údajov poskytnutých Používateľom na Prepojených serveroch.

5. PRÍSPEVKY POUŽÍVATEĽA

5.1.Pokiaľ Používateľ v súvislosti s využívaním Služieb poskytne NMH svoje názory alebo pripomienky (elektronicky, poštou či iným spôsobom) poskytuje tým NMH nasledujúce práva k týmto výsledkom jeho činnosti a to i vtedy, ak sú dielom v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon (ďalej len „Príspevky"): * používať, upravovať, kopírovať, distribuovať, predávať, verejne vystavovať, verejne vykonávať, reprodukovať, publikovať, sublicencovať, prenášať alebo predávať akékoľvek takéto komunikácie a vytvárať z nich odvodené diela, * sublicencovať tretej strane neobmedzené práva na vykonávanie ktorýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených vo vzťahu k týmto Príspevkom. Na základe predania týchto Príspevkov nevzniká NMH povinnosť tieto akokoľvek užívať a je oprávnený tieto Príspevky kedykoľvek na základe vlastného uváženia odstrániť zo svojich webových stránok.

5.2.Za poskytnutie oprávnení NMH k Príspevkom podľa čl. 5.1. neprislúcha Používateľovi odplata, Používateľ ich poskytuje bezodplatne.

5.3.Ustanovenia čl. 4.1. a 4.2. sa vzťahujú na dokumenty, informácie alebo iné údaje, ktoré Používateľ odošle alebo inak prenesie prostredníctvom Služieb na webové stránky všetkých serverov, ktorých prostredníctvom Používatelia využívajú Služby.

5.4.Diskusné príspevky, ktoré Používateľ odošle alebo inak prenesie prostredníctvom Služieb na webové stránky všetkých serverov, ktorých prostredníctvom Používatelia využívajú Služby, je NMH oprávnený akokoľvek meniť, zasahovať do nich, ako aj nezverejniť. NMH nezverejní najmä diskusný príspevok, ktorý je neslušný, poburujúci, obscénny, vzťahujúci sa k propagácii resp. priamo propagujúci násilie, rasizmus, fašizmus, alebo iné hnutia a ideológie smerujúce k potlačeniu práv a slobôd občanov, navádza alebo podnecuje k páchaniu trestnej činnosti alebo inak porušuje právny poriadok Slovenskej republiky.

6. ODPLATA

6.1.Poskytnutie Služieb prostredníctvom Registrácie nie je spoplatnené, ak nie je v týchto podmienkach alebo v podmienkach v rámci jednotlivých Služieb uvedené inak.

7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1. Registráciou a využívaním Služieb berie používateľ na vedomie, že NMH bude spracúvať osobné údaje na účely nevyhnutné pre plnenie zmluvného vzťahu, t.j. poskytovanie Služieb. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov nájdete na https://www.newsandmedia.sk/gdpr

8. PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ

8.1.NMH prehlasuje, že sa venuje a bude venovať funkčnosti Služieb s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou tak, aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní Služby mohli vzniknúť Používateľom či tretím osobám.

8.2.NMH nezodpovedá za činnosť Používateľov a za spôsob, akým Služby využívajú. NMH nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie Služieb, Registrácie Používateľmi či tretími osobami.

8.3.NMH poskytuje Službu v stave v akom sa nachádza (tak ako je), t.j. so všetkými prípadnými vadami. NMH neposkytuje žiadnu záruku, pokiaľ ide o vhodnosť pre určitý účel využitia.

8.4.NMH nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by Používateľovi alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním Služieb. NMH nezodpovedá za škody, ktoré by Používateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania Služieb alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

9. ÚPRAVY A INOVÁCIA SLUŽBY

9.1.NMH je oprávnený kedykoľvek podľa vlastného uváženia bez súhlasu Používateľov a i bez ich predchádzajúceho oboznámenia Služby upravovať, inovovať alebo zrušiť.

10. ODHLÁSENIE ZO SLUŽBY

10.1.Ak používa Používateľ počítač, ku ktorému majú prístup i ďalšie osoby, je povinný sa pri ukončenie práce so sieťou WWW vždy odhlásiť a zaistiť tak, aby tretie osoby nemohli získať prístup k jeho Profilu Služby z uvedeného počítača. Odhlásenie je možné vykonať na ktoromkoľvek serveri zúčastniacom sa Služby, ktorý Používateľ navštívil.

10.2.NMH nezodpovedá za prípadné škody vrátane porušenia práv Používateľa, ku ktorým by došlo v dôsledku toho, že sa Používateľ neodhlásil zo Služby podľa čl. 9.1.. NMH ďalej nezodpovedá za škody, ktoré vznikli zavinením Používateľa.

11. ZRUŠENIE/OBMEDZENIE PRÍSTUPU

11.1.NMH je oprávnený na základe vlastného uváženia kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zrušiť užívanie Účtu Používateľa v Službách alebo obmedziť prístup Používateľa k akejkoľvek časti svojho webového servera. Je oprávnený k uvedeným opatreniam pristúpiť predovšetkým vtedy, ak Používateľ bude porušovať ustanovenie týchto Podmienok. Rovnaké oprávnenie prislúcha Partnerovi v rámci jeho WWW stránok.

11.2.NMH je oprávnený odstrániť Účet, ktorý jeho Používateľ používa v rozpore s platnými právnymi predpismi a dobrými mravmi (vrátane bežných etických zásad používania WWW.) a v rozpore s týmito Podmienkami.

11.3.NMH je oprávnený zrušiť Účet, ak sa Užívateľ neprihlási k svojmu Účtu podľa podmienok uvedených v bode 3.7.

12. ZMENA PODMIENOK

12.1.NMH je oprávnený kedykoľvek jednostranne meniť alebo doplniť ustanovenia Podmienky. Tieto zmeny budú zapracované do textu a budú zverejnené vo forme úplného znenia Podmienok. Zmena Podmienok je platná a účinná okamihom zverejnenia nového úplného znenia Podmienok na webovej stránke NMH.

12.2.Používateľ je povinný pravidelne sa oboznamovať so zmenami Podmienok. Je v záujme Používateľa, aby priebežne sledoval znenie Podmienok. Ak bude Používateľ pokračovať v používaní Služby po vykonaní týchto zmien NMH, má sa za to, že so zmenami Podmienok bez výhrad súhlasí.

13. OSTATNÉ

13.1.NMH môže odoslať všetkým novým Používateľom správu elektronickej pošty, v ktorej informuje Používateľa o tejto službe, jej funkciách a prevádzke. NMH je oprávnený elektronickou poštou informovať Používateľa o posledných aktualizáciách Služby či novinkách na portáloch NMH.

13.2.Otázky, podnety a prípadné sťažnosti týkajúce sa Služby alebo týchto Podmienok môžu Používatelia zasielať na adresu help@newsandmedia.sk.

14. PLATNOSŤ PODMIENOK

14.1.Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť okamihom ich zverejnenia na webovej stránke NMH. V Bratislave dňa: 25.5.2018 News and Media Holding.